1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

Aantal inkomende documenten inzake registratie
  2013 20141 2015
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 839.865 869.687 937.457
Geregistreerde administratieve akten 10.983 - 4.787
Geregistreerde onderhandse akten 676.100 - 535.598
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.203.175 2.020.643 2.045.371
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 18.236 - 17.212
Totaal 3.748.359 - 3.540.425

1 Door de ingrijpende reorganisaties bij de AAPD in 2014 en door de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaams Gewest (voor de geregionaliseerde registratie- en successierechten) beschikt de administratie niet over sluitende gegevens over het aantal:

  • geregistreerde administratieve akten
  • geregistreerde onderhandse akten
  • geregistreerde vonnissen en arresten

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien gaat het hier om cijfers die worden geput uit manueel bijgehouden registers.

Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de notarissen kent een stijging van 67.770 eenheden, dat wil zeggen + 7,79 % in vergelijking met 2014. Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders is licht gestegen (1,22 %).

Definities

De administratieve akten zijn de akten die worden opgesteld door de administratieve overheden, bijvoorbeeld door de burgemeesters of de aankoopcomités.

Alle vonnissen en arresten moeten worden voorgelegd op het registratiekantoor. Ze moeten echter alleen geregistreerd worden als er een evenredig registratierecht op verschuldigd is. Het kan gaan om het evenredig “veroordelingsrecht” of het evenredig “titelrecht”. Het “titelrecht” is bijvoorbeeld verschuldigd omdat het vonnis of arrest de verkoop van een onroerend goed bekrachtigt. Vonnissen en arresten waarop geen evenredig registratierecht verschuldigd is worden niet geregistreerd en gewoon teruggegeven aan de rechtbank/het hof.