2.2.1 - Aantal door de ontvangkantoren genomen dwangmaatregelen en bewarende maatregelen betreffende directe belastingen en btw

Aantal door de ontvangkantoren genomen dwangmaatregelen en bewarende maatregelen betreffende directe belastingen en btw
  2013 2014 2015
Aangetekende aanmaning (enkel voor de sector directe belastingen) 266.984 246.291 328.487
Dwangbevelen (gerechtsdeurwaarder) 167.434 149.141 133.273
Uitvoerend beslag op roerend goed (gerechtsdeurwaarder) 55.442 59.047 49.436
Uitvoerend beslag onder derden (gerechtsdeurwaarder + fiscale administratie) 196.625 168.671 179.726
Uitvoerend beslag op onroerend goed 202 233 136
Hypothecaire inschrijving 8.350 7.416 5.024
Betekeningen notarissen 87.285 73.662 82.445
Totaal maatregelen 782.322 704.461 778.527

De vermindering van het aantal van sommige akten (meer bepaald bevel tot betalen via gerechtsdeurwaarder), reeds vastgesteld in 2013 en 2014, zet zich verder in 2015.

Het betreft hier de correcte toepassing van de strategie die binnen de AAII op punt werd gesteld. Deze strategie voorziet in de invordering van schulden die daadwerkelijk en snel kunnen betaald worden. Voor de rechtspersonen wordt gebruik gemaakt van de resultaten die aangeleverd worden door de datamining modellen en die toelaten om met een optimale betrouwbaarheid de kans tot betaling door een schuldenaar te bepalen na een actie door tussenkomst van de deurwaarder.

De keuze om al dan niet een dossier naar de gerechtsdeurwaarder te sturen beantwoordt eveneens aan de begrotingszorgen van de regering. Het is inderdaad van groot belang dat de kosten enkel worden aangegaan wanneer er een grote kans tot terugvordering bestaat bij de schuldenaar. Dezelfde redenering kan bv. worden gevolgd inzake de vermindering van het aantal roerende beslagen.

De notariële kennisgevingen1 beogen enkel de kennisgevingen bij een verkoop of aanwending (waarborg van een hypothecaire lening) van een onroerend goed.

Wij stellen sinds 2011 een belangrijke vermindering vast van het aantal dergelijke kennisgevingen.

Dit verklaart zich enerzijds door een vermindering van het aantal verleden akten en dus van het aantal verstuurde berichten door de notarissen aan de ontvangers (stagnering van de onroerende markt te wijten aan de crisis). Anderzijds betreft dit geen regelmatige maatregel. De ontvanger moet waken over het strikt naleven van de rechten van de schuldenaar en meer bepaald diegene die verbonden zijn aan de vervaldatum van de schuld (bv. inzake Btw moet de ontvanger beschikken over een uitvoerbare titel om de kennisgeving aan de notaris te kunnen doen; in principe moet deze titel slechts opgesteld worden wanneer de schuldenaar niet spontaan heeft betaald en hij mag dus de uitvoerbare titel niet opstellen, en dus geen kennisgeving aan de notaris verrichten, wanneer hij zeker is dat de betaling zal gebeuren).

Ter herinnering, de invorderingsstrategie voorziet dat enkel de strikt noodzakelijke acties worden ondernomen.

1 Notariële kennisgevingen: schuldvorderingen waarvoor de ontvanger is overgegaan tot een kennisgeving van de belastingen of taksen en bijbehoren verschuldigd door de schuldenaar ten gevolge het ontvangen van een kennisgeving bezorgd door een notaris of een daarmee gelijkgesteld openbaar ambtenaar (Commissaris van het Aankoopcomité, burgemeester, enz.) in het kader van de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed door de schuldenaar (zie artikels 433 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikels 93ter e.v. van het Btw-Wetboek).

Definities

Aanmaning verstuurd per aangetekend schrijven: herinneringsbrief per aangetekend schrijven waarbij het versturen door de ontvanger aan de schuldenaar verplicht is – behalve wanneer de rechten van de Schatkist worden bedreigd – voor wat betreft de directe belastingen (met uitzondering echter van de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) ten minste een maand voor de betekening van een eerste bevel tot betalen door de gerechtsdeurwaarder;

Bevel tot betalen: akte waardoor de ontvanger, door middel van een gerechtsdeurwaarder, het bevel geeft aan een schuldenaar datgene uit te voeren waartoe hij verplicht wordt door een uitvoerbare titel (een kohier inzake directe belastingen of een bevelschrift inzake Btw), door hem een kopie of een afschrift van de uitvoerbare titel te bezorgen , indien deze nog niet eerder werd betekend, en door hem kenbaar te maken dat in geval van weigering, de invordering zal verdergezet worden door middel van alle wettelijke uitvoeringsmiddelen;

Uitvoerend beslag op roerend goed: beslag, met tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, op alle roerende goederen van de schuldenaar, gevolgd door de gedwongen verkoop ervan, waarna de verkoopprijs van de roerende goederen wordt verdeeld onder de betrokken schuldeisers, waaronder zich eveneens de vervolgende ontvanger bevindt die de vervolging heeft ingesteld, en waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van voorrang;

Uitvoerend derdenbeslag : beslag, uitgevoerd door de ontvanger (vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag) of door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, op geldsommen of effecten (bv. obligaties, aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen enz.) die toebehoren aan de beslagen schuldenaar en die in handen zijn van een derde (de derde beslagene) ; het gaat het dus in de eerste plaats over een beslag op een schuldvordering;

Uitvoerend beslag op onroerend goed : beslag, met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, op de onroerende goederen die in eigendom toebehoren aan de schuldenaar (evenals op bepaalde onroerende rechten zoals het vruchtgebruik, de erfpacht of het recht van opstal), gevolgd door de gedwongen verkoop ervan, waarna de verkoopprijs van de onroerende goederen wordt verdeeld onder de betrokken schuldeisers, waaronder zich eveneens de vervolgende ontvanger bevindt die de vervolging heeft ingesteld, en waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van voorrang . De procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed is een lange en complexe procedure die onder meer vereist dat door de bevoegde rechter een notaris wordt aangeduid die ermee belast wordt over te gaan tot de gedwongen verkoop van het onroerend goed en de verdeling van de verkoopprijs ; overigens, wanneer het onroerend goed de hoofdverblijfplaats is van de schuldenaar (fysieke persoon) en/of van zijn gezin, gaat de ontvanger slechts in laatste instantie over tot deze maatregel, rekening houdend met de sociale gevolgen van een dergelijk beslag;

Hypothecaire inschrijving: akte waardoor de wettelijke hypotheek van de Schatkist tegenstelbaar is aan derden ; de wettelijke hypotheek van de Schatkist is een zakelijk recht op de onroerende goederen (en op schepen en op boten) van de schuldenaar ter waarborg van de betaling van zijn belastingschuld, die de buitenbezitstelling van de schuldenaar niet met zich meebrengt en die een volgrecht aan de Schatkist toekent, in die zin dat de wettelijke hypotheek het onroerend goed volgt waarop het is ingeschreven, wie de nieuwe eigenaar ook moge zijn. Dit volgrecht stelt de Schatkist, de hypothecaire schuldeiser, in staat, mits bepaalde formaliteiten, de betaling te verkrijgen van haar schuldvordering door zich te richten op het onroerend goed waarop de hypotheek is ingeschreven, zelfs wanneer dit onroerend goed verkocht werd door de schuldenaar na de inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schatkist.