2.2.2 - Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens het statuut van de schuld betreffende directe belastingen en btw

Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens het statuut van de schuld betreffende directe belastingen en btw
  Aantal artikels 2013 Aantal artikels 2014 Aantal artikels 2015 Verschil aantal artikels (%) 2013-2012 Verschil aantal artikels (%) 2014-2013 Verschil aantal artikels (%) 2015-2014 Bedrag 2013 (in duizend euro) Bedrag 2014 (in duizend euro) Bedrag 2015 (in duizend euro) Verschil bedragen (%) 2013-2012 Verschil bedragen (%) 2014-2013 Verschil bedragen (%) 2015-2014
Eisbaar Onmiddellijk eisbaar 133.188 57.995 64.816 -32,48% -56,46 11,76  564.471 429.948 308,560  -4,48% -23,83 -28,23 
Afbetalinsplannen 24.487 19.327 19.172 -19,13% -21,07 -0,80 91.295 74.369 60.465 -1,22% -18,54 -18,70
Rechtstreekse vervolgingen 31.344 19.139 20.924 -27,07% -38,94 9,33 249.609 175.994 180.780 -31,89% -29,49 2,72
Onrechtstreekse vervolgingen 18.034 11.841 16.172 -20,19% -34,34 36,58 215.438 86.657 88.408 52,86% -59,78 2,02
Kennisgevingen notarissen 3.698 2.194 2.465 -30,41% -40,67 12,35 30.954 35.500 56.565 -12,24% 14,69 59,34
Schulden aan te zuiveren door een teruggave 7.118 3.229 2.998 -37,90% -54,64 -7,15 31.273 18.410 168.148 -33,42% -41,13 813,33
Totaal eisbaar 217.869 113.725 126.547 -29,69% -47,80 11,27 1.183.039 820.879 862.926 -7,07% -30,61 5,12
Voorlopig niet eisbaar Geschillen Fiscale geschillen 32.796 29.176 27.832 -37,35% -11,04 -4,61 7.128.880 6.684.018 6.499.114 1,77% -6,24 -2,77
Burgerrechtelijke geschillen 1.572 1.567 1.434 -14,00% -0,32 -8,49 216.055 233.822 229.109 -15,68% 8,22 -2,02
Andere Verzoeken tot internationale invorderingsbijstand 5.106 5.158 5.161 9,45% 1,02 0,06 91.762 89.590 228.815 -7,00% -2,37 155,40
Nalatenschappen 15.614 13.808 14.440  -14,63% -11,57 4,58 62.429 59.035 76.702 5,82% -5,44 29,93
Schuldeisers van de Staat 1.313 809 1.730 107,75% -38,39 113,84 19.268 13.246 18.812 11,84% -31,25 42,02
Dossiers in afwachting van behandeling 72.944 66.585 71.917 31,39% -8,72 8,01 715.957 688.783 695.856 110,65% -3,80 1,03
Aanvraag onbeperkt uitstel1 1.326 1.175 1.016 -21,95% -11,39 -13,53 21.066 13.259 12.610 -4,58% -37,06 -4,89
Geschillen + andere Totaal voorlopig niet eisbaar 130.671 118.278 123.530 -3,19% -9,48 4,44 8.255.417 7.781.753 7.761.019 5,86% -5,74 -0,27
Twijfelachtige vorderingen Faillissementen 177.339 180.207 188.319 0,42% 1,62 4,50 6.415.282 6.454.899 6.340.945 -4,08% 0,62 -1,77
Vereffeningen 12.125 13.214 13.665 1,24% 8,98 3,41 434.278 379.402 386.837 0,00% -12,64 1,96
Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties4 8.458 8.007 7.448 10,63% -5,33 -6,98 111.218 88.727 98.237 28,87% -20,22 10,72
Collectieve schuldenregelingen 72.227 68.595 68.962 -9,49% -5,03 0,54 342.935 349.311 359.186 2,02% 1,86 2,83
Beslissing onbeperkt uitstel2 4.015 3.499 3.329 -9,90% -12,85 -4,86 34.856 47.687 43.196 2,35% 36,81 -9,42
Totaal twijfelachtige vorderingen 274.164 273.522 281.723 -2,25% -0,23 3,00 7.338.570 7.320.027 7.228.401 -3,17% -0,25 -1,25
Totaal lopende schuldvorderingen 622.704 505.525 531.800 -14,15% -18,82 5,20 16.777.026 15.922.658 15.852.346 0,76% -5,09 -0,44
Oninvorderbaar Onvermogen 114.503 141.340 237.448 -6,00% 23,44 68,00  817.202 938.845 1.010.636 2,26% 14,89 7,65
Van ambtswege geschrapt 24.616 22.863 25.853 -10,92% -7,12 13,08 189.942 171.093 89.911 -3,05% -9,92 -47,45
Aanvragen om ontlasting verzonden naar de Directie 6.512 6.345 6.853  -65,98% -2,56 8,01 178.770 180.776 111.412 -44,69% 1,12 -38,37
Aangenomen aanvragen om ontlasting 101.877 101.054 97.401 11,25% -0,81 -3,61 1.008.515 875.733 882.413 40,63% -13,17 0,76
Andere aanvragen om ontlasting 29.215 22.921 19.304 -10,81% -21,54 -15,78 811.759 632.523 544.688 -16,59% -22,08 -13,89
Verchoonbaarheid na faillissement 4.103 3.065 1.831 -16,09% -25,30 -40,26 16.128 14.258 10.854 -13,15% -11,60 -23,87
Onbeperkt uitstel3 303 274 253 -26,81% -9,57 -7,66 1.873 1.555 1.144 -23,70% -16,96 -26,45
Totaal oninvorderbaar 281.129 297.682 388.943 -5,73% 5,95 30,58 3.024.190 2.814.783 2.651.058 -0,18% -6,92 -5,82
Algemeen totaal 903.833 803.387 920.743 -11,70% -11,11 14,61 19.801.216 18.737.441 18.503.404 0,62% -5,37 -1,25

1 Aanvraag onbeperkt uitstel:

Dit mechanisme laat een belastingschuldige natuurlijke persoon, of zijn echtgeno(o)te op wiens goederen de aanslag betrekking heeft, toe om bij de gewestelijk directeur een aanvrag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met uitzondering van de gevestigde voorheffingen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermogen heeft georganiseerd. Hij moet zich in een situatie bevinden waarin hij niet in staat was om op duurzame wijze zijn eisbare schulden te betalen. Tot slot, mag hij ook geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering genoten hebben in de vijf jaar voorafgaand aan zijn aanvraag. Sinds 18.05.2007 is dit mechanisme ook in werking getreden bij de Btw.

2 Beslissing onbeperkt uitstel:

De gewestelijke directeur van de Invordering bepaalt de voorwaarden voor het verlenen van onbeperkt uitstel van invordering voor het geheel of gedeeltelijk, in een of meerdere aflossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbeperkt uitstel wordt niet verleend voor betwiste belastingen of belastingen die nog vatbaar zijn voor bezwaarschriften of gerechtelijke procedures.

Het wordt evenmin toegekend voor belastingen of belastingsupplementen ten gevolge van de vaststelling van fiscale fraude.

3 Onbeperkt uitstel:

Deze invorderingsmethode heeft betrekking op de aanvragen tot onbeperkt uitstel die door de bevoegde gewestelijke directeur aanvaard zijn.

4 Gerechtelijk akkoord of reorganisatie:

De wet van 31.01.2009 op de continuïteit van de ondernemingen (BS 09.02.2009) in werking getreden op 01.04.2009, heeft de wet op het gerechtelijk akkoord gewijzigd. Ze blijft echter van toepassing op de procedures die liepen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De procedure voor gerechtelijke reorganisatie, die van opzet ruimer is dan de oude wet, heeft tot doel de continuïteit van het geheel of een deel van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten onder controle van de rechter te houden. De procedure is open zodra de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn wordt bedreigd. Zij staat de debiteur een opschorting toe: hetzij door een minnelijk akkoord ook gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkkoord genoemd, hetzij door een akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan. Het gaat dan om de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord of de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden van het geheel of een deel van de onderneming of haar activiteiten.

Wij hebben tussen 2010 en 2013 een daling vastgesteld van de eisbare achterstand zowel in aantal artikels als in bedragen. Deze daling zet zich verder in 2014.

De vermindering van het aantal artikels is een prioriteit van de AAII aangezien zij het enige criterium vertegenwoordigt dat daadwerkelijk beïnvloedbaar is door de diensten.

Voor zover zij vergezeld gaat van een vermindering van de artikels is de verhoging van de bedragen vooral te wijten aan de inschrijving van zeer belangrijke schuldvorderingen (de grote schulden) in het schuldenbestand door de taxatie-agent (ordonnateur).

Voor deeisbare schulden, die prioritair zijn voor de ontvanger, is de daling aanwezig in aantal artikels maar vooral in bedragen (vooral dankzij de invorderingsstrategie, de nationale acties en het gebruik van de datamining modellen).

De AAII wil efficiëntie en doeltreffendheid combineren en hanteert het principe There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.

Definities

Openstaande schuldvorderingen: het totaalbedrag van schuldvorderingen op een bepaald moment;

Dubieuze schuldvorderingen: schuldvorderingen die een mogelijk of een zeker risico inhouden met betrekking tot de gehele of de gedeeltelijke niet-invordering maar waarvan het nog niet is bewezen dat ze definitief verloren zijn;

Geschillen: schuldvorderingen waarvan de schuldenaar ofwel de gegrondheid betwist (de aanslag) door middel van een administratief bezwaar of door een vordering in rechte, ofwel de invordering door middel van een vordering in rechte;

Oninvorderbaar: schuldvorderingen waarvan de niet-betaling zeker is;

Verschoonbaarheid van de gefailleerde: een beslissing van de Handelsrechtbank die de bedoeling heeft de gefailleerde een fysieke persoon, die aan bepaalde voorwaarden voldoet, een commerciële activiteit te hervatten op een nieuwe gezonde basis; wanneer de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, wordt hij bevrijd van de betaling van zijn fiscale schulden waarvan het belastbaar feit voorafgaandelijk is aan het vonnis van faillietverklaring en die opgenomen zijn in een aangifte van schuldvordering;

Rechtstreekse vervolgingen: schuldvorderingen waarvan de invordering wordt toevertrouwd aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij uitzondering wordt gemaakt van het derdenbeslag dat gebeurt via een deurwaarder; het betreft dus de schuldvorderingen waarvoor een dwangbevel tot betalen, een roerend beslag, een onroerend beslag, een bewarend beslag (behalve het bewarend derdenbeslag) of een verkoopdag betekend werd;

Onrechtstreekse vervolgingen: schuldvorderingen waarbij voor de invordering ervan de ontvanger de voorkeur heeft gegeven aan het beslag op geldsommen of effecten die toebehoren aan de schuldenaar maar die in handen zijn van een derde ; het gaat hier over de procedure van het derdenbeslag, uitgevoerd door de ontvanger(vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag) of door middel van een gerechtsdeurwaarder;

Onmiddellijk opeisbaar: schuldvorderingen waarvoor er a priori geen enkele "zichtbare" belemmering is voor de invorderingsprocedure of waarvoor de een of andere procedure, voorafgaandelijk ingeleid, geen vruchten heeft afgeworpen of waarvoor een dwangbevel inzake Btw werd ter kennis gebracht of nog waaraan geen enkele andere "invorderingsstatus" van invordering kan worden toegekend;

Notariële kennisgevingen: schuldvorderingen waarvoor de ontvanger is overgegaan tot een kennisgeving van de belastingen of taksen en bijbehoren verschuldigd door de schuldenaar ten gevolge het ontvangen van een kennisgeving bezorgd door een notaris of een daarmee gelijkgesteld openbaar ambtenaar (Commissaris van het Aankoopcomité, burgemeester, enz.) in het kader van de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed door de schuldenaar (zie artikels 433 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikels 93ter e.v. van het Btw-Wetboek).