2.2.3 - Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens anciënniteit betreffende directe belastingen en btw

Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens anciënniteit betreffende directe belastingen en btw
Anciënniteit van schuldvorderingen Aantal 2013 % 2013 Bedrag in duizend euro 2013 % 2013 Aantal 2014 % 2014 Bedrag in duizend euro 2014 % 2014 Aantal 2015 % 2015 Bedrag in duizend euro 2015 % 2015
> 20 jaar 18.096 2,09 886.462 4,48 19.351 2,41 1.019.416 5,44 20.268 2,20 1.188.348 6,42
10 - 20 jaar 89.151 9,86 6.915.839 34,93 76.737 9,55 6.414.163 34,23 69.878 7,59 5.861.314 31,68
5 - 10 jaar 124.920 13,82 4.075.721 20,58 118.369 14,73 4.071.404 21,73 122.757 13,33 4.251.379 22,98
2 - 5 jaar 305.486 33,80 4.549.420 22,98 283.589 35,30 4.396.065 23,46 302.770 32,88 4.378.941 23,67
1 - 2 jaar 195.909 21,68 2.338.907 11,81 178.939 22,27 1.940.968 10,36 216.327 23,49 2.114.755 11,43
< 1 jaar 169.461 18,75 1.034.865 5,23 126.402 15,73 895.424 4,78 188.743 20,50 708.666 3,83
Totaal 903.833 100,00 19.801.216 100,00 803.387 100,00 18.737.440 100,00 920.743 100,00 18.503.403 100,00

Voor de nog openstaande schulden, maar die niet noodzakelijk opeisbaar zijn, bevat deze tabel volgende gegevens:

  • De cijfers van de Btw schulden die in het bijzonder aan de ontvangers werden toevertrouwd met het oog op een gedwongen uitvoering
  • De cijfers van de schulden inzake inkomstenbelastingen en hiermee gelijkgestelde belastingen die sinds meer dan zes maanden werden ingekohierd

Al deze schuldvorderingen zijn gerangschikt volgens ouderdom. De vermindering van de bedragen betreft vooral de meest recente schuldvorderingen (van 1 à  2 jaar).

Deze tabel moet gelijktijdig gelezen worden met tabel II.2.2.

Het betreft hier de ventilatie van de uitstaande schuldvorderingen naar ouderdom van de schuld en het toekennen van een percentage aan de oudste schulden, ingedeeld per schijven. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele criteria van niet onmiddellijke opeisbaarheid (betwistingen, faillissementen,...). Het belang van deze kwalificatie voor de AAII is het feit dat hoe ouder een schuld is, hoe moeilijker zij in te vorderen zal zijn. Elke gelegenheid moet dus aangegrepen worden om zich van deze oude schulden te ontdoen met de minst mogelijke kost (bv. geen onnodige deurwaarderskosten maken).