Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

2015 jaar werd gekenmerkt door de verdere modernisering van onze administratie, een bijkomende investering in de strijd tegen de fiscale fraude en nieuwe uitdagingen
Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) heeft als eerste algemene administratie eind 2014 de reorganisatie van haar diensten beëindigd. Daardoor werd in 2015 gefocust op de kernopdrachten met uiteraard de klemtoon op de grote en georganiseerde fraude. De samenwerkingsverbanden werden, zowel op nationaal als op internationaal vlak, versterkt. Door bijkomende middelen heeft de AABBI bijna 100 nieuwe medewerkers aangeworven. Er werd ook geïnvesteerd in de uitbreiding en ontwikkeling van nieuwe opsporings- en analysetools.

Initiatieven in de strijd tegen de fraude

Door nieuwe werkprocessen ging in 2015 bijzondere aandacht naar de toepassing van de constant evoluerende procedures en naar de doeltreffendheid van de onderzoeken. De focus werd vooral gericht op de kernopdrachten en de geïntegreerde aanpak tussen de inspectiediensten en de ondersteuningscellen ICT, douane en accijnzen, geschillen en invordering (die bestaan binnen elke gewestelijke directie van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie [AABBI]). Zoals dat het geval is voor de organisator van een fraudesysteem vergt de strijd tegen de fraude een multidisciplinaire aanpak door meerdere specialisten in te zetten over de gehele duur van de onderzoeken.

De AABBI moet zich eveneens aanpassen aan en anticiperen op nieuwe fraudestromen. In 2015 plande men verschillende nieuwe initieatieven, rekening houdend met de budgettaire context en de hogere verwachtingen van de regering en de burgers :

  • Enerzijds werden thematische en sectoriële acties maar ook fraudezaken toevertrouwd in het kader van actieplannen van de regering rond fraudebestrijding ontwikkeld (bv. de fictieve winstoververhevelingen naar het buitenland).
  • Anderzijds werden ook initiatieven genomen (bv.  aanwenden van protocols, effectieve toepassing van nieuwe reglementeringen) om de samenwerking van de AABBI met de onderscheiden actoren in de strijd tegen de fraude te optimaliseren, zowel op nationaal (FOD Economie, FOD Sociale Zekerheid, Justitie …) als op internationaal vlak (Benelux, EU, Eurofisc, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Intra European Organisation of Tax Administration ...).

De AABBI heeft zich ingezet voor de fiscale transparantie, o.m. via de bankonder-zoeken, de publicatie van rulings, de uitgebreide uitwisseling van geautomati-seerde gegevens (volgens de internationale standdaardnormen). Concreet werden werkprocessen en nieuwe werkprocedures ingesteld binnen de AABBI om al deze nieuwe informatie te beheren.

Budgettaire investering

Voor de strijd tegen de fiscale fraude werden in 2015 bijkomende middelen ingezet. Meer bepaald heeft de Ministerraad van 3 april 2015, in het kader van de begrotingscontrole, beslist om bijkomende middelen ter beschikking te stellen om, specifiek voor de AABBI, bijna honderd medewerkers van niveau A (economisten, juristen en dataminers) aan te trekken (lees het interview). Ze werden aangeworven en zijn geleidelijk in dienst getreden in de loop van het laatste kwartaal 2015. Zo is het aantal medewerkers van de AABBI in 2015 met 15 % gestegen. De vorming en integratie van deze nieuwkomers in de teams is één van de prioriteiten om de strijd tegen de fiscale fraude te verbeteren en te intensifiëren.

De regering heeft ook bijkomende middelen uitgetrokken om informaticatoepassingen (e-audit en datawarehouse) en nieuwe opsporingstech-nieken via pro-actieve risicoanalyse inzake btw en inkomstenbelastingen (datamining en Belgian Internet Service Center of BISC) te ontwikkelen.

Binnen de AABBI verleent het BISC operationele steun aan de inspectiediensten van de AABBI bij de analyse van fraudetypologieën d.m.v. specifieke opsporingstechnieken op het internet en analyse van gegevens.

Het toenemend belang van de digitale economie en deeleconomie, de ermee verbonden risico’s van fiscale fraude en de ervaring van het BISC terzake tonen aan dat het rendement van de gedane investeringen groot is. Er werden tot nu toe al successen geboekt in de strijd tegen de fraude via deelplatformen alsook door verkopen via het internet.