Algemene Administratie van de Thesaurie

Een jaar van reorganisatie ... voor een ambitieuze toekomst
Algemene Administratie van de Thesaurie
De Algemene Administratie van de Thesaurie is in 2015 verder geëvolueerd. De Administratie Betalingen (Admin BET) heeft een bewogen jaar gekend, vooral met de voorbereiding van de overdracht van de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën naar de FOD P&O. Daarnaast werden drie speerpuntprojecten voortgezet: de centralisering van de gerechtelijke consignaties, het depositogarantiestelsel en het opstarten van een toepassing voor de overdracht van effecten aan toonder aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het kader van de afschaffing ervan (zie interview). De Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (Admin IEFA) is voor een periode van drie jaar het contactpunt van België geworden voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De Koninklijke Munt van België (KMB) heeft op zijn beurt in 2015 een reeks van herdenkingsmunten geslagen en verkocht.

Overdracht van de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU) naar de FOD P&O

Het koninklijk besluit van 13 december 2015 heeft de overdracht van de CDVU van de FOD Financiën naar de FOD P&O op 1 januari 2016 officieel geregeld. Dat is een belangrijke verandering, aangezien ongeveer 80.000 federale ambtenaren elke maand minstens één betaling van de CDVU ontvangen. Deze dienst staat namelijk in voor de betaling van de wedden, maar ook van de premies, de vergoedingen en het vakantiegeld. Ter herinnering: in december 2013 heeft de Ministerraad de oprichting van een federaal sociaal secretariaat goedgekeurd. Het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten (tot dan uitgevoerd door ongeveer 60 P&O-diensten) en het beheer van de wedden (tot dan uitgevoerd door de CDVU) smelten hierbij samen. Het federaal sociaal secretariaat zou aan iedere ambtenaar een persoonlijk digitaal dossier ter beschikking moeten stellen, dat ook online toegankelijk zal zijn. Dat federaal sociaal secretariaat kreeg de naam ‘Persopoint’.

Centralisering van de gerechtelijke consignaties

In 2015 heeft de Administratie Betalingen gewerkt aan de centralisering van de gerechtelijke consignaties1. Sinds de oprichting in 1935 van de Deposito- en Consignatiekas (DCK), werd de materie van de gerechtelijke consignaties voor rekening van de Thesaurie beheerd door een hypotheekbewaarder van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), in elk van de 27 vroegere gerechtelijke arrondissementen (DCK-agentschappen). Deze activiteiten van de Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) werden dus gedurende decennia uitgevoerd door medewerkers die hiërarchisch tot een andere algemene administratie van de FOD Financiën behoorden maar functioneel afhingen van de Thesaurie. In november 2014 heeft de FOD Financiën beslist om aan deze hybride toestand een einde te maken door alle gerechtelijke consignaties te centraliseren bij de DCK in Brussel. In 2015 werd deze complexe operatie voorbereid in samenwerking met de AAPD. Dit ondertussen uitgevoerde project heeft geleid tot de oprichting van het beheerkantoor ‘Consignaties’ bij de DCK, dat sinds 4 januari 2016 actief is. Het voordeel van één enkel contactpunt voor alle gerechtelijke consignaties is de grotere rechtszekerheid voor de depositarissen wegens een uniforme en maximale juridische aanpak. De administratieve procedures zijn geharmoniseerd. Er werd ook een schaalvoordeel verwezenlijkt: het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van die activiteiten is verminderd.

Systeem van depositowaarborg

Het depositogarantiestelsel is een van de andere stokpaardjes van de Admin BET. Bij koninklijk besluit van 14 november 2008 werd bij de DCK het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s, Levensverzekeringen en Kapitaal van Erkende Coöperatieve Vennootschappen (BBF) opgericht. Het gaat om een bijzonder financieel verzekeringsinstrument dat als laatste instantie waarborgen verleent aan klanten (spaarders, beleggers, verzekerden) voor de verliezen die ze zouden lijden in geval van faling van een financiële instelling. Dit Fonds waarborgt de terugbetaling aan de deponenten en sommige verzekerden van maximaal 100.000 euro. In 2014 werd een informaticatoepassing (FSP1) opgestart voor het naleven van de wettelijke voorschriften door de kredietinstellingen. In 2015 werd meteen een tweede versie van die toepassing (FSP2) uitgewerkt. Die bevat voornamelijk de volgende bestanddelen: de uitbreiding van de toepassing naar de verzekeringen, de indiening van de waarborgaanvragen door de klanten via het portaal MyMinfin (voor natuurlijke personen) en het aanmaken van uitvoerbestanden voor de fiscale fiches voor de verzekeringen. Bovendien heeft de omzetting van de Europese richtlijn over de depositogarantie in nationale wetgeving een zeer hoge politieke prioriteit. In 2015 heeft de Admin BET aan die omzetting meegewerkt en heeft zij deelgenomen aan technische vergaderingen over het algemene beleid. Die omzetting zal in 2016 worden voortgezet.

De Administratie IEFA, contactpunt voor het EFSI

De Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (Admin IEFA) heeft doeltreffend gewerkt binnen de Europese Unie (EU). In het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat integraal deel uitmaakt van het ‘Juncker-plan’2 van de EU, kunnen de lidstaten van de EU investeringsprojecten voorleggen die eventueel in aanmerking komen voor ondersteuning via dat fonds. Op Europees niveau werd een projectenportaal (EIPP) opgericht om de promotoren de gelegenheid te geven hun projecten in te dienen. In elk land werd een structuur in het leven geroepen voor de voorstelling en de raadpleging van de projecten. In België was voor de oprichting van die structuur een coördinatie nodig tussen de federale overheden en de gewesten, die elk over een contactpunt beschikken. Voor de FOD Financiën vervult de Administratie IEFA die rol. Bovendien coördineert ze ook het Belgische globale initiatief, in samenwerking met de FOD Economie. Het initiatief werd in 2015 opgestart voor een periode van drie jaar.

Muntslag door de Koninklijke Munt van België (KMB)

Zoals elk jaar heeft de KMB een reeks herdenkingsmunten geslagen en verkocht. De verwezenlijkingen voor 2015: de coincards met een grootschalige verkoop van coincards van 2 euro van het ‘Europees jaar voor ontwikkeling’ (244.000 verkochte coincards), van 2,5 euro van de ‘Slag van Waterloo 1815-2015’ (70.000 verkochte coincards) en van 5 euro van ‘Bergen, culturele hoofdstad 2015’ (5.000 verkochte coincards). Daarnaast was er de goede verkoop van de sets Fleur de Coin (FDC) ‘1815-2015 Waterloo’ (30.500 verkochte FDC) en ‘Bergen, culturele hoofdstad 2015’ (5.000 verkochte FDC). Bovendien kan er ook worden gesproken van een succes voor bepaalde zilveren verzamelmunten: de zilverstukken van 10 euro ‘70 jaar vrede in Europa’ (10.000 verkochte stukken) en ‘1815-2015 Waterloo’ (9.000 verkochte stukken) en de zilverstukken van 20 euro ‘De Godin Europa’ (5.500 verkochte stukken).

 

1 Gerechtelijk deponeren van geld of effecten door een schuldenaar in geval van een geschil met een schuldeiser die het hem voorgestelde betaalaanbod weigert. Dit deponeren doet dienst als waarborg en getuigenis van de goede wil van de schuldenaar om zijn schuld te vereffenen.

2  Het Juncker- plan is een investeringsplan van de EU dat hoofdzakelijk is gericht op het opheffen van de investeringshinderpalen, het vergroten van de zichtbaarheid van de investeringsprojecten, het verstrekken van technische bijstand aan de investeringsprojecten en het verstandiger gebruik van de nieuwe en bestaande financiële middelen (zie ook: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-pla...).