Diverse belastingen en taksen

Wetten

Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen

(BS 26 mei 2015)

Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten.

 • De wet hervormt de rolrechten (= griffierechten) met het oog op een vereenvoudiging en modernisering ervan. Er wordt een eenvormig rolrecht ingesteld ongeacht de wijze waarop de vordering wordt ingeleid.
 • De wet voert in:
  • een algemeen tarief voor de burgerlijke rechtbanken
  • een bijzonder stelsel (vrijstelling tot 250.000 euro; erboven algemeen tarief) voor de arbeidsrechtbanken en de fiscale kamers
  • een voorkeurtarief voor de familierechtbanken.
 • De wet voert een stelsel in waarbij de verschuldigde rolrechten in principe bepaald worden door de waarde van de vordering. Het algemeen rolrecht is verschuldigd en wordt bepaald per eisende partij of eiser.

 

Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

(BS van 28 december 2015, ed. 2)

 • Wetboek der successierechten en Wetboek diverse rechten en taksen. De artikelen 32 en 33 passen in de genoemde wetboeken bepalingen aan ingevolge de wijzigingen aan de financiële wetgeving (wijziging art. 161 W.Succ. en 20110 WDRT).
 • Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, Wetboek der successierechten en Wetboek diverse rechten en taksen. De artikelen 76 tot 78 voeren enkele kleine aanpassingen door aan genoemde wetboeken (opheffing art. 34 W.Reg., opheffing art. 162, derde lid, W. Succ., correctie van een cijfer in art. 1762, 13°, WDRT).
 • Wijzigingen aan de wet van 16 december 1851 tot herziening van het hypothecair stelsel - opheffing van diverse wetten en wetsbepalingen. Hoofdstuk 1 van Titel 3 van de wet van 18 december 2015 (art. 87 tot 100) hervormt het statuut voor de hypotheekbewaarders. De hypotheekbewaarders worden gewone federale ambtenaren. De contractuele bedienden van de hypotheekbewaarders worden overgenomen door de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen

(BS 26 mei 2015)