Inkomstenbelastingen

Nationaal 

Wetten

Wet van 24 maart 2015 houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

(BS 2 februari 2015)

Deze wet past de relancemaatregelen ‘specifieke steun in ontwrichte zones’ aan aan de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie.

 

Wet van 12 juli 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken

(BS 11 september 2015)

Deze wet vervolledigt de Belgische wetgeving door aan de rechtbanken efficiëntere bestrijdingsmiddelen tegen de aasgierfondsen ter beschikking te stellen. Hiermee worden de fondsen bedoeld die profiteren van de financiële moeilijkheden van een Staat om te speculeren over zijn schuld.

 

Programmawet van 10 augustus 2015

(BS 18 augustus 2015)

Deze wet:

 • introduceert verschillende fiscale voordelen voor de startende kmo’s te helpen (tax shelter voor de financiering van kmo’s, vrijstelling van de eerste schijf van 15.000 euro aan interesten voor leningen toegekend aan startende kmo’s, vrijstelling van doorstorting aan de Schatkist van een deel van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen)
 • legt het belastingstelsel van toepassing op de diamantsector vast (diamantstelsel)
 • introduceert een investeringsaftrek voor digitale investeringen
 • past de maatregelen aan inzake de liquidatiereserve
 • plaatst de intercommunales die ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen beheren buiten het regime van de vennootschapsbelasting.

 

Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

(BS 26 november 2015)

Deze wet introduceert het van toepassing zijnde regime op de flexi-jobs in de horeca.

 

Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

(BS 17 december 2015)

Deze wet voert het interprofessioneel akkoord uit door de verhoging van het maximumbedrag aan niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en het maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheques.

 

Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

(BS 28 december 2015)

Deze wet:

 • past de belastingaftrek voor pensioensparen aan ten gevolge een ingebrekestelling van de Europese Commissie
 • verbetert de teksten met betrekking tot de fiscale maatregelen inzake de ontwrichte zones.

 

Wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad

(BS 30 december 2015)

Deze wet past de definitie van ‘kleine vennootschap’ aan en introduceert het begrip ‘microvennootschap’ in het Belgisch recht.

 

Programmawet (I) van 26 december 2015

(BS 30 december 2015)

Deze wet schrapt het Fonds over de effectisering van de indirecte belastingschulden.

 

Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht

(BS 30 december 2015)

Deze wet:

 • introduceert een speculatietaks voor bepaalde gerealiseerde meerwaarden door particulieren binnen de 6 maand na aankoop van de roerende waarde die het onderwerp uitmaakt van de speculatie
 • past het basispercentage aan van de investeringsaftrek
 • verhoogt de afzonderlijke belastingtarieven van toepassing op bepaalde roerende inkomsten
 • introduceert een investeringsaftrek voor de productie van hoogtechnologische producten
 • herziet het taxatiestelsel van toepassing op juridische constructies
 • herziet het stelsel van vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de non-profit sector
 • verhoogt de forfaitaire beroepskosten voor werknemers voor de inkomsten van de jaren 2016 en 2018
 • herziet het belastingbarema per schijf voor de personenbelasting voor de aanslagjaren 2017, 2019 en 2020
 • verhoogt het deel van de inkomsten dat vrijgesteld wordt van belastingen vanaf aanslagjaar 2017
 • past het basisbedrag aan van de belastingaftrek voor pensioenen en vervangingsinkomsten.

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen

(BS 27 januari 2015)

Dit besluit wijzigt de regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing aan de wettelijke wijzigingen wat betreft de taxatie van het pensioensparen.

 

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet

(BS 2 maart 2015)

Dit besluit legt de referentietarieven vast die van toepassing zijn voor het jaar 2014 op de leningen toegekend zonder rente of aan een verminderde rentevoet.

 

Koninklijk besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen

(BS 6 maart 2015)

Dit besluit legt het tarief van de belastingvermeerdering vast van toepassing op de voorafbetalingen voor de inkomsten van het jaar 2015.

 

Koninklijk besluit van 11 maart 2015 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 25 maart 2015)

Dit besluit erkent een nieuwe lijst van culturele instellingen die donaties kunnen krijgen die recht geven op een belastingaftrek voor de belastingplichtige.

 

Koninklijk besluit 3 april 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015

(BS 10 april 2015)

Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van de inkomsten in de personenbelasting.

 

Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 13 april 2015)

Dit besluit bepaalt de functie van het centraal contactpunt waaraan de banken een bepaalde hoeveelheid informatie moeten communiceren over hun klanten die houder zijn van producten waarop de inhouding van de belasting van toepassing is.

 

Koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaams Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier

(BS 30 april 2015)

Dit besluit staat toe dat een steunzone wordt afgebakend rondom de stad Turnhout. Op die manier wordt het recht tot de toepassing van de specifieke voordelen en steun geopend.

 

Koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 30 april 2015)

Dit besluit legt de wijzigingen vast inzake de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd in steunzones.

 

Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2015

(BS 29 mei 2015)

Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van de inkomsten in de rechtspersonenbelasting.

 

Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2015

(BS 29 mei 2015)

Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten aan de belasting niet-inwoners (vennootschappen ...).

 

Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015

(BS 29 mei 2015)

Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten aan de vennootschapsbelasting.

 

Koninklijk besluit van 8 juli 2015 tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 14 juli 2015)

Dit besluit erkent een nieuwe vzw die donaties kan ontvangen die voor de belastingplichtige recht geven op een belastingaftrek.

 

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2015

(BS 28 augustus 2015)

Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten aan de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen).

 

Koninklijk besluit 23 augustus 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 28 augustus 2015)

Dit besluit legt de formaliteiten vast waaraan startende ondernemingen moeten voldoen als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing in het kader van de toepassing van de nieuwe bepaling van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen.

 

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 28 augustus 2015)

Dit besluit stelt een lijst op van juridische entiteiten gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en die beschouwd worden als juridische constructies in de zin van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.

 

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 28 augustus 2015)

Dit besluit stelt een lijst op van juridische vormen, voorgesteld in verschillende landen, waarvan verondersteld wordt dat ze niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting of onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting die lager is dan 15 % van het belastbaar inkomen.

 

Koninklijk besluit van 23 augustus tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus

(BS 28 augustus 2015)

Dit besluit past de berekening van de bedrijfsvoorheffing aan aan een wijziging geïntroduceerd door de programmawet van 10 augustus 2015.

 

Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 25 september 2015)

Dit besluit bepaalt de modellen van de aangifteformulieren van de speciale aanslag op de liquidatiereserve voor wat de boekhoudkundige winst na belasting betreft voor de boekjaren die verbonden zijn met de aanslagjaren 2013 en 2014.

 

Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 6 oktober 2015)

Dit besluit erkent een nieuwe lijst van culturele instellingen die donaties kunnen ontvangen die de belastingplichtige recht geven op een belastingaftrek.

 

Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing

(BS 1 oktober 2015)

Dit besluit schrapt de bepalingen inzake de roerende voorheffing die niet conform zijn de bepalingen van het Europees recht.

 

Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

(BS 6 november 2015)

Dit besluit bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt die voor het aanslagjaar 2016 in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van bepaalde inkomsten van onroerende goederen en beroepsinkomsten van bedrijfsleiders.

 

Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft

(BS 8 december 2015)

Dit besluit beoogt de aard van de betrokken activa te bepalen, alsook de voorwaarden waaraan deze activa moeten beantwoorden om recht te hebben op de verhoogde aftrek voor digitale investeringen.

 

Koninklijk besluit van 9 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig

(BS 17 december 2015)

Dit besluit bepaalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2016 teneinde de voordelen van alle aard te bepalen die voortkomen uit het gebruik van een gratis ter beschikking gesteld voertuig voor persoonlijke doeleinden.

 

Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

(BS 21 december 2015)

Dit besluit stelt de berekeningsmethodes van de bedrijfsvoorheffing vast voor de vergoedingen betaald vanaf 1 januari 2016.

 

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 29 december 2015)

Dit besluit stelt een lijst van juridische entiteiten vast gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte die worden beschouwd als juridische constructies in de zin van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en heft de vorige lijst opgesteld door het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 op.

 

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 4 november 2015 tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen

(BS 12 november 2015)

Dit besluit erkent een nieuw pensioenspaarfonds waaraan de uitgevoerde betalingen recht geven op de aftrek voor pensioensparen.

 

Internationaal 

Wetten

Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

(BS 31 december 2015, ed. 1)

De wet moet de Belgische belastingadministratie in staat stellen de informatie te verkrijgen die zij aan een buitenlandse belastingadministratie moet verstrekken overeenkomstig richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU voor wat de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen betreft, of in het kader van administratieve akkoorden die voorzien in een automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen voor belastingdoeleinden.