Internationaal niveau

5.2.1 - Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/521-internationale-samenwerking-uitwisseling-van-inlichtingen-bij-de-aa-fiscaliteit-de-aa-douane-en
Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2015
  AAFisc Inkomstenbelastingen AAFisc Btw AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen Ontvangen dossiers  109  243  351 62   4  0
Verzonden dossiers  115  158  23  10  2
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers  622  1514  459  122  11  8
Verzonden dossiers  232  1059  156  20  145  19
Automatische uitwisselingen1 Ontvangen dossiers  664.310 inlichtingen  4.149.018 inlichtingen        
Verzonden dossiers  1.002.440 inlichtingen  5.830.018 inlichtingen        
Notificaties2 Ontvangen dossiers  8  3        
Verzonden dossiers  0  0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement3  10  niet van toepassing        
Onderling overleg4  450  niet van toepassing        
Multilaterale controles5  9  8     10  
Fiscalis- werkbezoeken  72 Belgische ambtenaren6     1  
 56 buitenlandse ambtenaren7     1  

1 Voor de directe belastingen worden inlichtingen uitgewisseld over diverse inkomstencategorieën op basis van de Europese Spaarrichtlijn, de Richtlijn 2011/16/EU en de dubbelbelastingverdragen. De telling van de inlichtingen is afhankelijk van de structuur van de uitwisseling en kan verschillen per type.

Inzake btw zijn de automatische uitwisselingen van inlichtingen:

  • de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
  • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Elke uitgewisselde btw-inlichting wordt afzonderlijk geteld.

2 Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat, en dit met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

3 Een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs - dit is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming - te komen tussen verbonden ondernemingen.

4 Een procedure, die de fiscale administraties toestaat om overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

5 In 2015 heeft België deelgenomen aan 17 gezamenlijke controles onder het Fiscalis-programma en in het kader van de grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden met Frankrijk en Nederland.

6 In het kader van het Fiscalis samenwerkingsprogramma hebben 72 Belgische fiscale ambtenaren deelgenomen aan workshops, projectgroepen en werkbezoeken.

7 België (AABBI) heeft een workshop georganiseerd over IT Forensics en daarvoor een vijftigtal buitenlandse fiscale ambtenaren uit de Europese Unie ontvangen.

Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen door de AABBI aan het buitenland kan men een stijging vaststellen van 21,48% t.o.v. het jaar 2014 .

De vragen om inlichtingen van het buitenland aan de AABBI zijn gestegen met maar liefst 110% tov het jaar 2014.

5.2.2 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2015 via de AA Douane en Accijnzen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/522-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering-2015-de-aa-douane-en-accijnzen
Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Douane en Accijnzen
  Douane
Door andere EU-lidstaten aan België Aanvragen om inlichtingen 7
Aanvragen tot notificatie 5
Aanvragen tot invordering 11
Door België aan andere EU-lidstaten Aanvragen om inlichtingen 99
Aanvragen tot notificatie 4
Aanvragen tot invordering 40

De bijstand bij invordering is gebaseerd op:

  • aanvragen om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen en voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU);
  • aanvragen tot notificatie (Art. 8 tot 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
  • aanvragen tot invordering of tot het nemen van bewarende maatregelen (art.10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU).

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die Richtlijn 2008/55/EG vervangt is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten, geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

Evolutie van de cijfers

Sinds januari 2012 worden de verzoeken om bijstand uitsluitend ingediend door middel van de applicatie E-forms Editor, ontwikkeld door de Europese commissie, die onder andere toelaat automatisch de Europese uitvoerbare titel aan te leggen. De toepassing van Richtlijn 2010/24/EU zal pas concreet meetbaar zijn na een inloopperiode van ongeveer 2 jaar.

5.2.3 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2015 via de AA Inning en Invordering

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/523-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering-2015-de-aa-inning-en-invordering
Aanvragen om bijstand bij invordering in 2015 via de AA Inning en Invordering
  UE-lidstaten Andere
  Algemeen totaal Btw + DB Directe belastingen Btw
Door andere Staten aan België Aantal verzoeken om inlichtingen  480  10  
Aantal verzoeken om notificaties  116    
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen  0    
Aantal verzoeken om invordering  663  5  
Totaal bedrag van de schuldvorderingen  33.607.614,57    
Totaal van de voor andere Staten ingevorderde bedragen 4.265.245,36     
Door België aan andere Staten Aantal verzoeken om inlichtingen  2.152  134  
Aantal verzoeken om notificaties  47    
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen  2    
Aantal verzoeken om invordering  1.619  25  
Totaal bedrag van de schuldvorderingen  21.242.271,25    
Totaal van de door andere Staten ingevorderde bedragen  4.651.941,36    
Totaal 2015  5.079  174  
Totaal 2014  5.658  224  
Totaal 2013  4.656  148  

De invorderingsbijstand is gebaseerd op:

  • verzoeken om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot notificatie (art. 8 en 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
  • verzoeken tot invordering (art. 10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot conservatoire maatregelen (art. 16 en 17 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU).

De Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die de Richtlijn 2008/55/EG vervangt, is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

De andere grote nieuwigheid van de Richtlijn 2010/24/EU is de invoering van de Europese uitvoerbare titel die de enige basis wordt voor de invorderingsmaatregelen en de conservatoire maatregelen in de aangezochte lidstaat.

Op het niveau van de AAII worden alle verzoeken om bijstand, gebaseerd op om het even welk instrument, beheerd via de toepassing STIRInt. Om praktische redenen beheert het CLO Invordering eveneens de flux van verzoeken om bijstand op basis van de Richtlijn 2010/24/EU waarvan de bevoegdheid toebehoort aan geregionaliseerde entiteiten.

Het CLO (Central Liaison Office) of Centraal Verbindingsbureau is het centraal contactpunt wat betreft het beheer van de wederzijdse verzoeken om invorderingsbijstand voorzien in de richtlijn 2010/24/EU.

Het beheert de beveiligde mailboxen waarlangs alle verzoeken om bijstand met betrekking tot directe belastingen en Btw van en naar andere lidstaten worden doorgezonden ; het beheert eveneens de mailboxen die gemeenschappelijk worden gebruikt door verschillende entiteiten (federaal en regionaal zoals onroerende vooheffing, verkeersbelasting, ...).

In 2015, werden 32 verzoeken om inlichtingen, 64 verzoek tot notificatie en 44 verzoeken tot invordering verzonden door/geadresseerd aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel*).

* Vlabel organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen.

5.2.4 - Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/524-evolutie-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering-behandeld-door-de-aa-inning-en-invordering
Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering
  2013 2014 2015
Totaal aanvragen binnen de EU 4.656 5.658 5.079
Totaal aanvragen buiten de EU 148 224 174

Uit de cijfers blijkt dat de trend van de voorbije jaren in 2014 verder werd gezet. De uitgaande verzoeken inzake internationale bijstand kenden een forse stijging. De verzoeken om inlichtingen worden op een correcte manier ingezet en leiden tot een sterk gestegen aantal uitgaande verzoeken om invordering. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de grootte van het bedrag van de ingevorderde sommen.

Dezelfde tendens is waar te nemen voor de binnenkomende verzoeken. Andere lidstaten verstuurden meer verzoeken tot inlichtingen en invordering. Opmerkelijk is ook dat er bijna een verdubbeling is van de ontvangen verzoeken tot notificatie.

De enige daling is waar te nemen inzake de verzoeken om bewarende maatregelen, zowel voor de inkomende als uitgaande verzoeken.

Er kan gesteld worden dat de positieve tendens gestart sinds de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn 2010/24/EU met succes verder gezet wordt. De gebruiksvriendelijkheid van de E-form en de verbeterde samenwerking tussen de lidstaten draagt bij tot een stijging van het ingevorderde bedrag in het kader van de wederzijdse bijstand.