Budget

Werkingsbudget FOD Financiën 2015 (in duizend euro)

#

Werkingsbudget FOD Financiën 2015 (in duizend euro)
  Vastleggingskredieten Vastgelegde verbintenissen Vereffeningskredieten Gerealiseerde betalingen
Personeelskosten 1.260.808 1.227.004 1.260.802 1.226.201
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 132.148 122.342 122.203 109.317
ICT werkings- en investeringsuitgaven 89.227 87.128 92.577 79.925
Specifieke werkingskosten 89.165 86.276 89.882 79.541
Voorschotten op alimentatievorderingen 26.380 26.380 26.380 26.222
Fedorest 32.128 32.128 32.128 32.128
Shape 5.568 5.419 6.977 4.775
Beleidsorganen 4.463 3.890 4.474 3.806
Internationale financiële betrekkingen 100 4 100 4
Andere 272.513 269.275 237.418 225.846
Totaal 1.912.500 1.859.848 1.872.941 1.787.766

Commentaren

De omzendbrief van begrotingsbehoedzaamheid 2015 heeft een beperking van de uitgaven opgelegd tot die uitgaven die worden beschouwd als
niet-samendrukbaar, d.w.z. de uitgaven waarvan de niet-uitvoering de werking van de Staat ernstig in het gedrang zou brengen. Die laatste heeft ook nieuwe richtlijnen opgelegd over de goedkeuring van de overheidsopdrachten, subsidies en contracten.

Deze tabel is een weergave van de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. De kredieten met betrekking tot de volgende dossiers werden buiten beschouwing gelaten:

  • plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
  • Belgische SMP-bijdrage
  • bijdrage aan de PRGT-subsidy account van het IMF
  • Afrikaans Fonds
  • inschrijving van België bij het IMF

Ontvangsten door de FOD Financiën 2015 (in duizend euro)

#

Ontvangsten door de FOD Financiën 2015 (in duizend euro)
Fiscale ontvangsten Inkomstenbelastingen 58.526.345
Btw, diverse rechten en taksen 33.837.846
Andere indirecte belastingen 231.380
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 350.340
Andere directe belastingen 321.563
Douanerechten 2.415.643
Accijnzen 8.248.215
Totaal 103.931.332
Niet-fiscale ontvangsten Directe belastingen 44.996
Indirecte belastingen (btw en registratie) 531.246
Indirecte belastingen (Kadaster) 8.599
Douane en Accijnzen 14.575
Thesaurie 2.715.938
Rijksschuld 1.352.733
Totaal 4.668.087
Algemeen totaal 108.599.419

Van de ontvangsten die de FOD Financiën int voor de Belgische federale overheid, is een gedeelte bestemd voor de financiering van andere overheden zoals de Europese Unie, de gemeenschappen en gewesten, de Sociale Zekerheid, de gemeenten en provincies ... (zie tabel 'Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden 2015'). De overdracht van die 'geaffecteerde ontvangsten' gebeurt in het kader van de bijzondere financieringswet.

Wat er na de 'affectaties' overblijft, zijn de Rijksmiddelen die elk jaar door het Belgisch Parlement moeten worden goedgekeurd. Het grootste gedeelde hiervan zijn de zgn. 'primaire behoeften' die worden opgedeeld in:

  • dotaties
  • de Cel Gezagsdepartementen (waaronder de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Financiën (zie tabel 'Werkingsbudget FOD Financiën 2015'), Defensie en de Federale politie)
  • de Sociale Cel (waaronder de Pensioenen en Middenstand, en de FOD Sociale Zekerheid)
  • de Economische Cel (waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer)

Daarnaast moet en ook de jaarlijkse toename van de staatsschuld en de rentelast op die schuld gefinancierd worden.

Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden 2015 (in duizend euro)

#