Niet-fiscaal

Wetten

Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie ‘Sociale activiteiten’, houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen

(BS 29 december 2015)

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen

(BS 6 maart 2015)

 

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen

(BS 3 maart 2015)

 

Koninklijk besluit van 10 maart 2015 tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België

(BS 24 maart 2015)

 

Koninklijk besluit van 4 maart 2015 houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België

(BS 12 maart 2015)

 

Koninklijk besluit van 15 maart 2015 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen

(BS 31 maart 2015)

 

Koninklijk besluit van 24 maart 2015 houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën

(BS 1 april 2015 met erratum van 8 april 2015)

 

Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

(BS 28 april 2015)

 

Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

(BS 28 april 2015)

 

Koninklijk besluit van 13 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

(BS 28 mei 2015)

 

Koninklijk besluit van 2 april 2015 tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België

(BS 17 april 2015)

 

Koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen

(BS 19 juni 2015)

 

Koninklijk besluit van 5 juli 2015 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie

(BS 10 juli 2015)

 

Koninklijk besluit van 5 juli 2015 tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen

(BS 10 juli 2015)

 

Koninklijk besluit van 5 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

(BS 14 juli 2015)

 

Koninklijk besluit van 12 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten

(BS 27 juli 2015)

 

Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België verbonden aan de voorbereidende maatregelen in het kader van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

(BS 6 november 2015)

 

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

(BS 29 december 2015)

 

Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financiën- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

(BS 20 november 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen wat het herstel en de afwikkeling van groepen betreft

(BS 31 december 2015)

 

Koninklijk besluit van 27 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen

(BS 9 december 2015) en correctie van 18 december 2015 (BS 24 december 2015)

 

Koninklijk besluit van 25 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbuffer-percentage

(BS 4 december 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende benoeming van bepaalde leden van de raad van bestuur van de federale participatie- en investeringsmaatschappij

(BS 31 december 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 december 2015 dat een einde maakt aan de mandaten van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij

(BS 31 december 2015)