Woord van de voorzitter

Hans D'Hondt
Zoals ieder jaar biedt het jaarverslag de gelegenheid om de balans van het voorbije jaar op te maken. 2015 was een jaar van continuïteit gekenmerkt door het einde van een cyclus.

Een jaar van continuïteit omdat wij de sedert 2012 ingeslagen koers hebben verdergezet: een koers gericht op doeltreffendheid, efficiëntie en een betere dienstverlening. Drie doelstellingen die samen de hoeksteen vormen van onze voortdurende professionalisering.

Het gaat ook om het einde van een cyclus. Onze strategie is immers vanaf 1 januari 2016 niet meer gebaseerd op een managementplan, maar wel op een eerste bestuursovereenkomst die de verbintenissen bevat die wij met de regering voor de komende drie jaar onderschrijven.

In dit jaarverslag over 2015 zetten wij de voornaamste bijdragen van onze verschillende algemene administraties op een rijtje:

 • Fiscaliteit, die instaat voor een rechtvaardige, tijdige en juiste heffing van de verschillende belastingen, heeft zich in het bijzonder geconcentreerd op de reorganisatie van haar diensten volgens een duidelijke doelgroepgerichte benadering en op de samenwerking met haar partners, meer bepaald de nieuwe automatische uitwisselingen van inlichtingen met het buitenland.
 • Inning en Invordering, die erop toeziet dat iedere belastingplichtige betaalt wat hij moet betalen en dat op een rechtvaardig en correcte manier, beschikt nu over polyvalente kantoren en infocentra om burgers te ontvangen. Ook werd werk gemaakt van een externe toepassing die de papieren gegevensstroom met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de bijzondere vakantiefondsen vervangt.
 • De Bijzondere Belastinginspectie, die grootschalige, gestructureerde en georganiseerde fiscale fraude onderzoekt, voorkomt en bestraft, heeft nieuwe middelen gekregen waardoor zij op verschillende vlakken (personeel, processen, samenwerkingen …) belangrijke initiatieven heeft kunnen nemen in de strijd tegen de fiscale fraude.
 • De Thesaurie, die de financiering van de overheid en het beheer van de uitstaande schuld waarborgt evenals de opvolging van economische en financiële vragen, heeft vooral gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën naar de FOD P&O. Daarnaast zette zij ook een aantal kernprojecten verder waaronder de voorbereiding van de overdracht van de, binnenkort afgeschafte, effecten aan toonder aan de Deposito- en Consignatiekas.
 • Patrimoniumdocumentatie, die door het bijhouden van de gegevens over het onroerend patrimonium de rechtszekerheid rond het juridisch verkeer van goederen waarborgt, zette in op de verbetering van de prestaties van haar interne toepassing STIPAD die alle documentatie over hypotheken, registratie en kadaster integreert. Ook de e-service MyRent Pro, die vastgoedmakelaars de mogelijkheid biedt huurovereenkomsten te laten registreren, werd ingevoerd.
 • Douane en Accijnzen, die toezicht uitoefent op het internationale handelsverkeer en zo bijdraagt tot de ordening van de markt en de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen, nam aanzienlijke hoeveelheden drugs en namaak in beslag en stelde 100 miljoen euro aan ontdoken rechten vast. Dankzij een speciaal veiligheidsbudget kreeg de Douane de kans om haar scanners te laten nakijken en te verbeteren.

De stafdiensten van de FOD Financiën ondersteunen algemene administraties en ontwikkelen ook nieuwe initiatieven:

 • De Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning boog zich over de bijzondere financieringswet en de tax shift.
 • De Stafdienst Personeel en Organisatie werkte vooral rond het welzijn van de medewerkers en aan de ontwikkeling van tools voor een goed HR-beheer. Ook de website www.jobfin.be werd aantrekkelijker om gemakkelijker nieuwe talenten te kunnen aantrekken.
 • De Stafdienst ICT zette nieuwe processen op om de dienstverlening voor interne en externe gebruikers van onze dienstverlening te verhogen en maakte werk van de uitvoering van de aanbevelingen van de ICT-audit.
 • De Stafdienst Logistiek concentreerde zich vooral op de ondersteuning bij de verhuizingen die samenhangen met de reorganisatie en de centralisatie van vele diensten.
 • De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole volgde van nabij alle projecten op rond de besparingsplannen van 5 % op bepaalde uitgaven.
 • De Diensten van de Voorzitter bereiden onze interne audit voor op de overgang naar de auditdienst van de federale overheid, sloegen met de communicatiedienst de weg in van de sociale media, ontwikkelden nieuwe strategische partnerschappen en werkten acties uit rond het maatschappelijk verantwoordelijkheidsplan van de FOD Financiën .

Ons departement is eveneens en hoofdzakelijk een organisatie van cijfers! Zoals ieder jaar vindt u deze cijferresultaten in tabelvorm terug in de rubriek Cijfers. Bovendien vindt u op de pagina’s van onze verschillende entiteiten een overzicht van hun kerncijfers.

Tenslotte stelt onze federale overheidsdienst ook talrijke wetteksten op. U vindt hiervan een overzicht terug in de rubriek Reglementering.

 

Hans D’Hondt
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Financiën