AA Fiscaliteit

4.1.1 - Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/411-administratieve-geschillen-ingediende-en-behandelde-bezwaarschriften
Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschiften
Aantal administratieve bezwaarschriften Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2013 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2013 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2014 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2014 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2014 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20142 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2015 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2015 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2015 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20152
PB 23.086 27.238 33.847 16.477 16.261 28.573 35.058 9.774 9.845 28.200 29.408 8.624
BNI natuurlijke personen 1.280 979 1.368 890 846 1.016 1.161 700 709 1.311 1.350 665
VenB 4.085 6.291 6.707 3.659 3.404 5.903 6.170 3.134 3.139 5.414 6.335 2.200
BNI vennootschappen 111 47 69 88 89 77 67 99 102 84 81 105
RPB 95 182 200 77 71 162 161 72 74 172 165 81
Bedrijfsvoorheffing 3.181 4.058 5.029 2.203 2.200 3.719 4.122 1.795 1.791 3.815 3.997 1.600
Roerende voorheffing 2.904 2.440 3.659 1.685 1.669 4.357 3.545 2.472 2.489 4.625 4.835 2.265
Btw 191 542 529 204 190 737 707 220 220 663 787 90
Andere1 36 173 169 40 53 171 176 48 48 558 222 384
Onroerende voorheffing 34.790 12.538 19.086 28.240 29.502 12.405 18.426 23.480 26.443 14.352 22.527 18.267
Eurovignet 852 1.497 1.781 568 567 160 582 145 146 160 285 21
Totaal verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 2.601 4.875 6.408 1.067 1.053 636 1.311 378 385 774 914 245
Belasting op de inverkeerstelling 345 1.107 1.227 225 226 31 239 18 18 24 28 14
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 14 17 12 19 19 2 18 3 3 1 0 4
Belasting op spelen en weddenschappen 13 4 8 6 4 0 3 1 1 1 1 1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 5.496 487 39 5.944 5.938 202 109 6.031 6.038 195 437 5.796
Totaal 79.080 62.475 80.138 61.392 62.092 58.151 71.855 48.370 51.451 60.349 71.372 40.362

Administratieve geschillen bestaan uit voorzieningen tegen fiscale heffingen, zoals bepaald in de wet, voorzieningen binnen de administratie (bezwaarschriften, ambtshalve ontheffingen) en specifiek gericht op het vermijden van de overbelasting van hoven en rechtbanken.

1 De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is. De verhoging van het aantal bezwaarschriften komt vooral voort uit het feit dat AAFisc de geschillen over de diverse taksen heeft overgenomen vanaf 1 mei 2014. Het gaat om een nieuwe categorie van fiscale heffingen die aanleiding kunnen geven tot een vraag om rechtzetting.

2 De vermindering van de stock is te verklaren door het feit dat de administratie alles in het werk stelt om de redelijke termijn te respecteren die bepaald is door de wetgever (ofwel 6 maanden ofwel 9 maanden in geval van aanslag van ambtswege), om een beslissing te nemen over de bezwaarschriften.

Wanneer een bezwaarschrift niet bij de correcte gewestelijke directie/controlecentrum wordt ingediend, moet het intern getransfereerd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari zijn het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.

4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/412-administratieve-geschillen-aard-van-de-beslissingen
Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijk afwijzing Verzaking/afstand Andere Onontvankelijk Totaal
PB 15.059 6.239 3.751 1.639 1.583 1.137 29.408
BNI natuurlijke personen 709 295 143 37 91 75 1.350
VenB 2.780 996 1.447 172 506 434 6.335 
BNI vennootschappen 55 10 5 4 5 2 81
RPB 93 21 38 4 4 5 165
Bedrijfsvoorheffing 2.982 244 273 261 208 29 3.997
Roerende voorheffing 3.309 463 60 26 887 90 4.835
Btw 129 273 289 2 81 13 787
Andere2 9 2 1   76 134 222
Onroerende voorheffing 6.903 5.248 1.058 671 8.485 162 22.527
Eurovignet 222 28 31   4   285
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 608 110 32 2 137 25 914
Belasting op de inverkeerstelling 22 5     1   28
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen         0   0
Belasting op spelen en weddenschappen 1       0   1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 407 1     28 1 437
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2015 33.288 13.935 7.128 2.818 12.096 2.107 71.372

1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.

2De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

4.1.3 - Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/413-administratieve-geschillen-pb-ingediende-en-behandelde-aanvragen-tot-terugbetaling-quick-wins
Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)
PB-quick wins Ingediende in 2013 Afgehandelde in 2013 Indediende in 2014 Afgehandelde in 2014 Indediende in 2015 Afgehandelde in 2015
Aanslagjaar 2012 Afgekeurd 2.474 2.540 640 656 127 129
Geannuleerd 44 45 15 15 2 2
Goedgekeurd 62.462 63.293 15.126 15.301 4.606 4.648
Onbepaald 435   44   120  
Totaal 65.415 65.878 15.825 15.972 4.855 4.779
Aanslagjaar 2013 Afgekeurd 569 569 1.939 1.945 525 529
Geannuleerd 6 6 42 43 6 6
Goedgekeurd 19.383 19.383 44.722 44.694 15.229 15.424
Onbepaald 427   133   224  
Totaal 20.385 19.958 46.836 46.682 15.984 15.959
Aanslagjaar 2014 Afgekeurd     430 417 1.884 1.902
Geannuleerd     13 13 48 48
Goedgekeurd     13.796 13.552 55.585 55.871
Onbepaald     73   630  
Totaal     14.312 13.982 58.147 57.821
Aanslagjaar 2015 Afgekeurd         296 296
Geannuleerd         10 10
Goedgekeurd         11.747 11.747
Onbepaald         216  
Totaal         12.269 12.053
Totaal aanslagjaren Afgekeurd 3.043 3.109 3.009 3.018 2.832 2.856
Geannuleerd 50 51 70 71 66 66
Goedgekeurd 81.845 82.676 73.644 73.547 87.167 87.690
Onbepaald 862 0 250 0 1.190 0
Totaal 85.800 85.836 76.973 76.636 91.255 90.612

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet (bv. een fout in het aantal personen ten laste). Die fouten moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden behandeld.

De ontheffing van de overbelasting wordt op grond van alinea 2 van het art. 376ter WIB'92 door de taxatiediensten toegekend bij kohier. De beslissing van de directeur, voorzien in alinea 3 van diezelfde bepaling, wordt vervangen door het kohier zelf waarvan het aanslagbiljet bij aangetekend schrijven per post aan de belastingplichtige wordt betekend.

In 2013 is 84% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 9% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2014 is 88% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 7% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2015 is 90% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 6% binnen de 14 kalenderdagen.

4.1.4 - Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: hangende zaken - evolutie en verdeling

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/414-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-hangende-zaken-evolutie-en-verdeling
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: hangende zaken - evolutie en verdeling
  2013 2014 2015
Hangende zaken1 op 1 januari 17.764 16.912 15.746
Zaken ingeleid in de loop van het jaar2 2.983 2.741 2.910
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar3 3.835 3.907 3.974
Hangende zaken op 31 december - eerste aanleg 12.941 12.062 11.110
Hangende zaken op 31 december - beroep: oude procedure 2.187 2.020 1.861
Hangende zaken op 31 december - beroep: nieuwe procedure 1.678 1.568 1.627
Hangende zaken op 31 december - cassatie: oude procedure 9 8 9
Hangende zaken op 31 december - cassatie: nieuwe procedure 97 88 75
Totaal hangende zaken op 31 december 16.912 15.746 14.682

1 Het gaat hier om voorzieningen waarvoor het administratief dossier ter griffie werd neergelegd. Sinds 6 april 1999 beslist de gewestelijke directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met inbegrip van de aanslagjaren voor het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijke directeur is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals voorheen.

De fiscale geschillenregeling wordt dus toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van de geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet, ongeacht het bedrag dat op het spel staat.

2 De administratie heeft enkel kennis van de ingeleide vorderingen voor de rechtbanken op het ogenblik dat de griffie haar hiervan op de hoogte brengt. Aangezien er een bepaalde termijn verstrijkt tussen het neerleggen van de vordering op de griffie en de kennisgeving ervan aan de administratie, verkeert deze laatste niet in de mogelijkheid om het aantal vorderingen te kennen die werkelijk tijdens het kalenderjaar werden ingeleid. Enkel de statistieken bijgehouden door de FOD Justitie kunnen die informatie verstrekken.

Tijdens het jaar 2015 werden, van de 2.910 ingeleide zaken, 2.220 voorzieningen ingeleid in eerste aanleg, 602 voorzieningen in beroep en 88 voorzieningen in cassatie.

3 Met inbegrip van de tussenvonnissen en -arresten die de zaak naar een ander hof of een andere rechtbank verwijzen.

Een nieuwe procedure werd van kracht in maart 1999. Die nieuwe procedure laat de belastingplichtige toe zich tot de rechtbank van eerste aanleg te wenden, ofwel na een beslissing genomen door de administratie, ofwel na een wachttermijn van zes maanden (negen maanden in geval van aanslag van ambtswege). Sinds maart 1999 verloopt de fiscale procedure volgens het gemeen recht (behalve enkele bijzondere bepalingen opgenomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Voor die wetswijziging moest de belastingplichtige wachten tot de administratie een beslissing had genomen dewelke enkel bij het hof van beroep kon worden betwist. De bepalingen die deze procedure bij het hof van beroep regelen, zijn opgeheven sinds 1999 maar blijven de procedures beheersen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wetten van 15.03.1999 en 23.03.1999 hangende waren.

Oude procedure

Op 31.12.2015 waren nog 1.861 geschillen in behandeling bij de hoven van beroep, tegenover 2.020 op 31.12.2014. Op de nog in behandeling zijnde dossiers op het einde van het jaar waren er 1.341 zaken (985 Franstalige en 356 Nederlandstalige) te behandelen door het Hof van beroep te Brussel.

Gelet op het aantal in 2015 afgesloten zaken, valt het te vrezen dat het nog jaren zal duren alvorens de geschillen daterend van voor 1999 afgehandeld zullen zijn. Daarbij mag niet worden vergeten dat de ouderdom van die geschillen dikwijls nog het in staat stellen van de zaken bemoeilijkt (overlijden van de belastingplichtige en noodzaak tot het opzoeken van de erfopvolgers, ontbonden vennootschappen en opzoeken van vereffenaars...).

Op de 159 arresten die in 2015 werden geveld, waren er slechts 13 ongunstig voor de Staat of minder dan 8%. Er werden 3 arresten door het Hof van Cassatie geveld, 2 gunstig voor de Staat en 1 ongunstig voor de Staat.

Nieuwe procedure

Bij de rechtbanken van eerste aanleg is het aantal ingeleide zaken (2.220) licht gestegen ten opzichte van het jaar 2014 (2.126). We behouden aldus het gemiddelde van de jaren 2008 tot 2010. Met voldoening kan niettemin worden vastgesteld dat het aantal hangende zaken blijft dalen (11.110 eind 2015 tegen 12.062 eind 2014).

De zaken in eerste aanleg (11.110) worden op basis van de taal als volgt verdeeld: 2.163 geschillen in het Nederlands, 193 geschillen in het Duits (rechtbank van Eupen) en 8.754 geschillen in het Frans. De meest belaste rechtbanken zijn Brussel (2.754 hangende zaken waarvan 317 zaken in het Nederlands en 2.437 zaken in het Frans), Bergen (2.631 hangende zaken), Namen (1.693 hangende zaken), Luik (1.000 hangende zaken), Antwerpen (620 hangende zaken) en Gent (478 hangende zaken).

Het verschil tussen het aantal geschillen in het Frans en in het Nederlands komt elk jaar terug sinds de hervorming van de procedure in 1999. De voornaamste oorzaak ligt in het feit dat de FOD Financiën nog altijd de onroerende voorheffing behandelt voor Wallonië en voor Brussel-Hoofdstad terwijl Vlaanderen zelf de onroerende voorheffing behandelt sinds een 15-tal jaar. We stellen inderdaad vast dat er heel wat administratieve geschillen zijn over de onroerende voorhedding - zie tabel 4.1.1 - wat ook heel wat gerechtelijke geschillen tot gevolg heeft, waardoor er zich over die 15 jaar een gerechtelijke achterstand heeft opgebouwd.

4.1.5 - Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/415-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-ingeleide-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: ingeleide zaken - verdeling
  Beroep in 2013 Cassatie in 2013 Beroep in 2014 Cassatie in 2014 Beroep in 2015 Cassatie in 2015
Ingeleid door de administratie: oude procedure 0 0 0 2 0 1
Ingeleid door de administratie: nieuwe procedure 114 16 66 22 65 15 
Ingeleid door de tegenpartij: oude procedure 0 0 0 1 0
Ingeleid door de tegenpartij: nieuwe procedure 500 48 459 65 537 69 
Totaal 614 64 525 90 602 88

Statistieken per kalenderjaar. In eerste aanleg worden alle bezwaren ingeleid door de tegenpartij zoals op het niveau van het hof van beroep in de oude procedure. Na het arrest in hoger beroep in de oude procedure, wordt de voorziening in cassatie altijd ingesteld volgens de oude bepalingen van het WIB92, evenals de verwijzing naar de hoven van beroep na cassatie.

4.1.6 - Gerechtelijke geschillen inkomstenbelastingen: resultaten van de uitspraken en arresten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/416-gerechtelijke-geschillen-inkomstenbelastingen-resultaten-van-de-uitspraken-en-arresten
Gerechtelijke geschillen - inkomstenbelastingen: resultaten van de uitspraken en arresten
  Eerste aanleg 31.12.2013 Beroep 31.12.2013 Cassatie 31.12.2013 Totaal 31.12.2013 Eerste aanleg 31.12.2014 Beroep 31.12.2014 Cassatie 31.12.2014 Totaal 31.12.2014 Eerste aanleg 31.12.2015 Beroep 31.12.2015 Cassatie 31.12.2015 Totaal 31.12.2015
Gunstig voor de administratie 1.800 534 59 2.393 1.908 519 63 2.490 1.999 4711 652 2.535
Ongustig voor de administratie 500 180 13 693 574 178 36 788 676 114 3 334 823
Gemengde uitspraken 601 144 4 749 523 105 1 629 497 1175 26

 

616
Totaal van de beslissingen 2.901 858 76 3.835 3.005 802 100 3.907 3.172 702 100 3.974

Vanaf 06.04.1999 beslist de gewestelijke directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met inbegrip van de aanslagjaren voor het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijke directeur is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals dat voorheen het geval was. De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen over de toepassing van de belastingwet.

1 46 afstanden, 4 onontvankelijke voorzieningen, 76 gunstige arresten volgens de oude procedure, 15 afstanden, 7 onontvankelijke voorzieningen en 318 gunstige arresten, 5 doorhalingen volgens de nieuwe procedure.

2 2 gunstige arresten volgens de oude procedure en 57 gunstige arresten, 2 afstanden en 4 onontvankelijke voorzieningen volgens de nieuwe procedure.

3 13 ongunstige arresten volgens de oude procedure en 101 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

4 1 ongunstig arrest volgens de oude procedure en 32 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

5 20 gemengde arresten volgens de oude procedure en 97 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.

6 2 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.

Op de 3.172 afgehandelde zaken bij de rechtbanken, waren er 676 vonnissen ongunstig voor de Staat, ofwel 21% van de zaken. Wanneer men hieraan de gemengde vonnissen (+/- 15%) toevoegt, kan men hieruit afleiden dat meer dan 63 % van de zaken met een voor de Staat gunstig vonnis wordt afgesloten. Dat is in overeenstemming met de vorige gemiddelde slaagkansen die werden vastgesteld sinds de hervorming van de procedure. Sinds de wet van maart 1999 is het niet langer de beslissing van de directeur der belastingen die het voorwerp uitmaakt van een vordering in rechte maar wordt de aanslag voor de rechter gebracht, waardoor de belastingplichtige voor de rechter niet meer beperkt is tot de grieven die in het bezwaarschrift voorkomen.

Wat de hoven van beroep betreft, werd de voorraad van hangende zaken die elk jaar groeide sinds 2008, gestabiliseerd en kende slechts een beperkte evolutie in 2015 (1.627 zaken op 31.12.2015, tegen 1.568 zaken op 31.12.2014). Ongeveer 18% van de gevelde arresten zijn ongunstig voor de Staat, meer dan 63% van de arresten zijn gunstig voor de Staat en de rest is gemengd.

Van de 602 nieuwe zaken die werden ingeleid, werden er 302 ingeleid in het Nederlands (278 door de belastingplichtigen en 24 door de Staat) en 300 in het Frans (259 door de belastingplichtigen en 41 door de Staat).

Wat de toestand bij het Hof van Cassatie betreft, stellen we een stabilisering in het aantal gevelde arresten vast (100 in 2015 tegen 96 in 2014); de voorraad hangende zaken daalt gevoelig (75 hangende zaken op 31.12.2015 tegenover 88 zaken op 31.12.2014). Van de 100 afgehandelde zaken, hebben er 33 een ongunstige afloop gehad voor de Staat. Meer dan 65% van de zaken behandeld door het Hof van Cassatie inzake inkomstenbelastingen of daarmee gelijkgestelde belastingen zijn dus gunstig voor de Staat.

4.1.7 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - evolutie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/417-gerechtelijke-geschillen-btw-hangende-zaken-evolutie
Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - evolutie
  Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Burgerlijke zaken 2015 Strafzaken 2015
Hangende zaken op 1 januari 1.905 4 1.771 4 1.564 4
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 415 0 404 0 396 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 549 0 611 0 585 0
Hangende zaken op 31 december 1.771 4 1.564 4 1.375 4

4.1.8 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/418-gerechtelijke-geschillen-btw-hangende-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Eerste aanleg1 1.302 1.155 1.002
Beroep 426 382 351
Cassatie 47 31 26
Totaal 1.775 1.568 1.379

1 Vredegerechten inbegrepen

4.1.9 - Gerechtelijke geschillen - btw: ingeleide zaken - verdeling

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/419-gerechtelijke-geschillen-btw-ingeleide-zaken-verdeling
Gerechtelijke geschillen - btw: ingeleide zaken - verdeling
  Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014 Burgerlijke zaken 2015 Strafzaken 2015 Totaal 2015
Zaken ingeleid door de administratie Eerste aanleg 7 0 7 1 0 1 0 0 0
Beroep 26 0 26 30 0 30 14 0 14
Cassatie 7 0 7 2 0 2 0 0 0
Subtotaal 40 0 40 33 0 33 14 0 14
Zaken ingeleid door de tegenpartij Eerste aanleg 269 0 269 277 0 277 303 0 303
Beroep 94 0 94 84 0 84 63 0 63
Cassatie 12 0 12 10 0 10 16 0 16
Subtotaal 375 0 375 371 0 371 382 0 382
Totaal ingeleide zaken 415 0 415 404 0 404 396 0 396

4.1.10 - Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/4110-gerechtelijke-geschillen-btw-resultaten-van-de-uitspraken-en-arresten
Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten
  Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014 Burgerlijke zaken 2015 Strafzaken 2015 Totaal 2015
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 263 0 263 294 0 294 190 0 190
Beroep 111,5 0 111,5 116 0 116 82 0 82
Cassatie 12,5 0 12,5 20 0 20 14 0 14
Totaal gunstig voor de administratie 387 0 387 430 0 430 286 0 286
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 121 0 121 130 0 130 90 0 90
Beroep 35,5 0 35,5 43 0 43 31 0 31
Cassatie 5,5 0 5,5 8 0 8 1 1
Totaal ongunstig voor de administratie 162 0 162 181 0 181 122 0 122
Totaal gunstige en ongunstige uitspraken en arresten1 549 0 549 611 0 611 408 0 408

1 De som van de rubrieken 'gunstige uitspraken en arresten' en 'ongunstige uitspraken en arresten' komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek 'gunstig' en voor de helft in de rubriek 'ongunstig'. Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.